24. septembra 2018

Vyznanie viery

Veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Títo traja sú jedno a majú tú istú božskú podstatu a dokonalosť.

Vyznávame Boha Otca, ktorý je večný, všadeprítomný, všemocný, spravodlivý, svätý, zvrchovaný a dokonalý.

Vyznávame Ježiša Krista ako nášho Pána a Spasiteľa: „Ale veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme spasenia ako aj oni.“ (Sk 15,11). Všetci sme totiž od pádu prvého človeka Adama pod hriechom a nemáme slávy Božej (Rim. 3, 23). Avšak Boh vidiac našu biedu nám vo svojej nekonečnej láske poslal svojho Syna: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3,16), ktorý svojou smrťou na kríži zobral na seba trest, ktorý sme si sami zaslúžili (2 Kor. 5, 21). Veríme, že Ježiš Kristus tým, že zomrel za naše hriechy nás zachránil od večnej smrti: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2, 8-9) a daroval nám istotu večného života: „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život." (1J 5, 11-13). Veríme, že toto posolstvo (evanjelium) o Ježišovi Kristovi zjavené v Božom Slove je: „mocou Božou na spásu pre každého veriaceho.“ (Rim 1,16).

Veríme, že do tejto pravdy nás vovádza Duch Svätý, ktorý je každému veriacemu daný skrze Pána Ježiša Krista. Duch Svätý je zároveň našim Radcom a Učiteľom a pomáha nám svedčiť o Kristovom vykupiteľskom diele ("A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené." Jn 16: 8- 11)

Veríme, že kanonické spisy Starej a Novej zmluvy (Biblia) sú Božím Slovom zapísaným svätými mužmi, ktorých pri tom viedol Duch Svätý (2. Petra 1:21). Toto Božie Slovo nám slúži ako základ zvesti evanjelia, záväzný prameň viery a pravidlo pre život a je "užitočné [ho] učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré." (2 Tim. 3:16-17).

Cirkevný zbor ECAV Liptovský Ondrej patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu.

Dôležitou súčasťou v živote zboru a každého veriaceho sú služby Božie, na ktorých vierou prijímame Božiu milosť zo zvesti Slova a prisluhovania sviatostí (krstu a Večere Pánovej). 

Scroll Up