24. septembra 2018

Presbyterstvo zboru

Zborové presbyterstvo je cirkevný orgán, ktorý spravuje zbor a tvoria ho starší zboru (z gr. presbyteros - starší), alebo tiež laickí zástupcovia zboru, ktorí sú volení na zborovom konvente členmi zboru. Z titulu funkcie sú členmi presbyterstva zborový farár a zborový dozorca. 

 

Presbyterstvo cirkevného zboru Liptovský Ondrej:

 

Zborová farárka:                 Mgr. Katarína Hudáková

Zborový dozorca:                Ján Uličný

Zástupca zb. dozorcu:        Mgr. Soňa Kandríková

Kurátor:                                Ing. Milan Zuzaniak (predseda HV)

Presbyteri

Liptovský Ondrej:               Iveta Jančušková (zapisovateľka)

                                                Elena Kucháriková

                                                Andrea Lesáková

                                                Mária Lovichová

                                                Tatiana Sekeráková

Jakubovany:                         Eva Líšková (kurátorka Jakubovany)

                                                Ing. Daniel Jančuš

                                                Zdena Kunová

                                                Andrea Marková

Konská:                                Elena Dermeková

                                               Eva Hladová

                                               Ing. Miroslav Kamhal

 

 

Presbyteri pracujú v 3 výboroch:

  • hospodársky výbor (5 členov)
  • vnútromisijný výbor (5 členov)
  • revízny výbor (3 členovia)