22. novembra 2018

Služby Božie

"Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo." Rim. 10:17

Spoločné stretávanie sa veriacich na Službách Božích vytvára priestor na načerpanie z Božieho slova a sviatostí, posilnenie sa vo viere, ale aj na prejavenie vďaky a radosti za milosť a dar spasenia, ktorý nachádzame v Pánovi Ježišovi Kristovi. Do tohto spoločenstva úprimne pozývame každého.

 

Nedeľné Služby Božie:

09:30 hod. - Liptovský Ondrej, evanjelický kostol

10:45 hod. - Jakubovany, modlitebňa

14:00 hod. - Konská, modlitebňa - 1. nedeľa v mesiaci (nešporné služby Božie)

 

Kázne z niektorých nedieľ sú dostupné tu.

 

Ostatné Služby Božie počas cirkevného roku:

 

Vianočné obdobie:

Adventné večerné služby Božie: 17:00 hod. /vždy v utorok/ - Liptovský Ondrej

Štedrý večer (24.12.): 14:00 hod. - Konská, 15:30 hod. - Liptovský Ondrej, 17:00 hod. - Jakubovany

1. slávnosť vianočná: 09:30 hod. - Liptovský Ondrej, 10:45 hod. - Jakubovany

2. slávnosť vianočná: 09:30 hod. - Liptovský Ondrej

Koniec občianskeho roku (31.12.): 15:30 hod. - Liptovský Ondrej, 17:00 hod. - Jakubovany

Nový rok: 09:30 hod. - Liptovský Ondrej

Zjavenie Krista Pána mudrcom:

 

Veľkonočné obdobie:

6 pôstnych nedieľ: služby Božie v nedele ako zvyčajne

Pôstne modlitebné večierne: 17:00 hod. vždy v utorok (Liptovský Ondrej)

Zelený štvrtok (ustanovenie Večere Pánovej): 17:00 hod. - Liptovský Ondrej

Veľký piatok (deň smrti Pána Ježiša): 09:30 hod. - Liptovský Ondrej

1. slávnosť veľkonočná (deň vzkriesenia Pána Ježiša): 09:30 hod. - Liptovský Ondrej (spoločné služby Božie)

2. slávnosť veľkonočná: 

 

Svätodušné obdobie:

Vstúpenie Krista Pána na nebo (40. deň po Vzkriesení):

1. slávnosť svätodušná (na 50. deň po Veľkej noci, vznik cirkvi): 09:30 hod. - Liptovský Ondrej (spoločné služby Božie)

2. slávnosť svätodušná: 18:00 hod. - Jakubovany (spoločné služby Božie)

Sviatok Svätej Trojice: 09:30 hod. - Liptovský Ondrej, 10:45 hod. - Jakubovany

 

Bezslávnostná časť cirkevného roka:

Sviatok apoštolov Petre a Pavla

Sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda

Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa 

Kajúca nedeľa

Pamiatka posvätenia chrámu

Poďakovanie za úrody zeme

Pamiatka reformácie

Pamiatka zosnulých

(služby Božie sa konajú v nedele najbližšie k týmto pamätným dňom vo zvyčajnom čase)

 

Večera Pánova sa prisluhuje takto:

Pred službami Božími o 08:30 hod. v Liptovskom Ondreji: 4. adventná nedeľa, 2. slávnosť vianočná, 6. pôstna nedeľa, Veľký Piatok, Kajúca nedeľa.

V rámci služieb Božích o 09:30 hod. v Liptovskom Ondreji: 1. adventná nedeľa, 1. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, počas konfirmácie.

Pred službami Božími o 10:00 hod. v Jakubovanoch: 2. nedeľa adventná, 2. nedeľa pôstna a týždeň pred alebo po Kajúcej nedeli.

V rámci služieb Božích o 14:00 hod. v Konskej: 2. nedeľa adventná, 2. nedeľa pôstna a týždeň pred alebo po Kajúcej nedeli. 

Večera Pánova sa môže príležitostne prisluhovať počas služieb Božích aj v iné nedele (napr. pri zlatej konfirmácii). Sviatosť večere Pánovej je po vzájomnej dohode možné prislúžiť individuálne aj mimo chrámu Božieho.