24. septembra 2018

Štatút zboru

Štatút zboru je dokument, ktorý určuje fungovanie zboru a je schválený presbyterstvom zboru.

 

 

ŠTATÚT 

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznanie na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji

 

Preambula

 

Pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha Svätého v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovania sviatostí, a aby sme sa spolu zapojili do sprítomňovania Božieho kráľovstva na zemi, týmto prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho zásadami. Konáme tak v mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.

 

Čl. 1 - Organizácia cirkevného zboru

1.1. Cirkevný zbor Liptovský Ondrej č.d. 77, 032 04 Liptovský Ondrej, patrí do Liptovsko-oravského seniorátu, do Východného dištriktu.

1.2. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v matkocirkvi v obciach Liptovský Ondrej a Konská a vo filiálke v Jakubovanoch.

1.3. Cirkevný zbor patrí do okresu Liptovský Mikuláš.

 

Čl. 2 - Vyznanie viery

2.1. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.

2.2. Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.

2.3. Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života.

2.4. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto zboru.

2.5. Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania.

2.6. Tento zbor prijíma vierovyznávacie spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie Písma Svätého.

 

Čl. 3 - Charakteristické črty cirkvi

3.1. Všetka moc v cirkvi patrí Ježišovi Kristov, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného zboru sa vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.

3.2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skutočnosťou v miestnom cirkevnom zbore, ktorý sa zhromažďuje k službám Božím a kresťanskej službe. Všetky ev. a. v. cirkevné zbory na našom území spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznanie na Slovensku. Základnou organizačnou jednotkou je cirkevný zbor.

3.3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad. K zvesti Slova Božieho, k prisluhovaniu sviatostí a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy a cirkevných zákonov a nariadení si povoláva ordinovaného kňaza. Tento môže zveriť službu Slova počas svojej neprítomnosti z vážnych dôvodov po súhlase zborového presbyterstva diakonovi, kantorovi alebo inému ordinovanému členovi zboru.

3.4. Tento cirkevný zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o využitie Bohom zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, katechetickej, administratívnej vnútromisijnej a spolkovej činnosti.

3.5. Tento cirkevný zbor pokladá krst dietok za biblicky oprávnený a uskutočňuje ho v prípade, že rodičia sľubujú cirkevnému zboru, zastúpenému kňazom pri krstnom rozhovore a krstní rodičia spolu s rodičmi pri samotnom krste, spoluprácu pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. tento cirkevný zbor krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výučbe, ak neboli pokrstení ako deti.

3.6. Tento cirkevný zbor prijíma k stolu Pánovmu evanjelikov a.v., ktorí potvrdili svoju krstnú zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných kresťanských cirkví ako hostí.

 

Čl. 4 - Cieľ činnosti zboru

4.1. Ako súčasť cirkvi tento zbor bude:

a) v súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a prisluhovania sviatostí a na ňu odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom, bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine, v povolaní.

b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľuďom, privádzať ich k viere v Krista;

c) ako odpoveď na Božiu lásku slúžiť ľuďom v ich potrebách, mať zmysel pre chorých, nevládnych a starcov, brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ich k pokoju, vzájomnému porozumeniu, zmiereniu, prekonať rasové, národné, triedne predsudky a ujímať sa chudobných a bezbranných.

d) viesť svojich členov k poznaniu Božieho slova, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery;

e) predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budú žiť v láske Kristovej a tým, že sa spoja s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva Duch Svätý.

4.2. Aby zbor splnil vyššie uvedený cieľ bude:

a) vykonávať Služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sviatosti;

b) pestovať domáce pobožnosti;

c) organizovať vnútromisijné stretnutia, schôdzky cirkevno-náboženských spolkov, modlitebné týždne;

d) poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa tejto služby aktívne zúčastňovali;

e) vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom;

f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo všedných dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore;

g) učiť Božie Slovo mladých aj dospelých;

h) odpovedať na ľudské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier, starať sa o chorých, trpiacich, nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote spoločnosti;

i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevnozborové ciele a ciele iných zložiek Evanjelickej cirkvi;

j) pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi, napomáhať prácu seniorátu, dištriktu, generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov;

k) pestovať a posilňovať ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutiami cirkvi.

 

Čl. 5 - Zborový konvent

5.1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci plnoletí členovia cirkevného zboru.

5.2. Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl. 17 CÚ a o tých, kde si to sám vyhradil.

5.3. Konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných službách Božích tam, kde sa tieto konali v posledných 20 dňoch.

5.4. Volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a funkcionárov uvedených v čl. 8 tohoto Štatútu a členov výborov.

5.5. Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina, spísaná zápisnica, ktorú podpíše zapisovateľ, členovia predsedníctva zboru a dvaja overovatelia.

5.6. Zborový konvent rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú zboru ako cieľu, matkocirkvi a filiálky.

 

Čl. 6 - Zborové presbyterstvo

6.1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 18 CÚ, prípadne ďalšie, ktorými ho poverí zborový konvent.

6.2. Členmi zborového presbyterstva sú z titulu funkcie zborový farár a zborový dozorca; ďalej sú členmi presbyterstva volení presbyteri.

6.3. Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám so súhlasom prítomných.

6.4. Presbyterstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov.

6.5. počet členov presbyterstva sa pohybuje v rozmedzí od 7 do 18, pričom má byť zachovaný pomer počtu presbyterov z jednotlivých obcí k pomeru počtu duší. (Napr. Konská 4, Liptovský Ondrej 5, Jakubovany 9)

 

Čl. 7 - Predsedníctvo zboru

7.1. Predsedníctvo plní úlohy podľa čl. 19 CÚ ďalšie, ktorými ho poverí konvent alebo presbyterstvo.

7.2. Zborové predsedníctvo tvoria zborový farár a zborový dozorca.

7.3. Zborového dozorcu zastupuje zástupca zborového dozorcu a na druhom mieste zborový kurátor.

 

Čl. 8 - Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru

8.1. Zboroví predstavitelia sú zborový farár, zborový dozorca, zboroví presbyteri a delegáti na seniorálny konvent. Zboroví funkcionári sú: zástupca zborového dozorcu, zborový kantor, zborový kurátor, zborový pokladník, kurátor filiálky, kostolníci, zvonári a ďalší.

8.2. Povinnosti jednotlivých funkcionárov sú nasledovné:

Zborový kurátor a kurátor filiálky sú povinný dbať o hospodárske záležitosti zboru - filiálky, sledovať stav hnuteľného a nehnuteľného majetku, potrebné opravy včas hlásiť zborovému predsedníctvu a presbyterstvu, zabezpečiť ich vykonanie, organizovať členov zboru pri mimoriadnych väčších i menších prácach (upratovanie okolia cirkevných budov, oplotenia cirkevných pozemkov, čistenie rín a pod.), spolu s pokladníkom sa stará, aby bola od všetkých členov zboru včas prijatá cirkevná daň. Dozerá na prácu ostatných zborových funkcionárov.

Zborový kantor vedie spev a sprevádza hrou na organe počas služieb Božích, večierní, prisluhovania Večere Pánovej, sobášov, pohrebov veriacich v Liptovskom Ondreji a v modlitebni v Jakubovanoch.

Pokladník v cirkevnom zbore sa stará o peňažné záležitosti zboru. Je povinný každú nedeľu spočítať spolu s ešte jednou osobou oferu. Dozerá a pomáha pri vyberaní cirkevnej dane. Vypláva štvrťročné odmeny kantorovi, kostolníkom, zvonárom. O všetkom vedie presné záznamy. Musí sa držať platných predpisov o hospodárení a to cirkevných ako aj občianskych.

Kostolníci sú povinní dbať o poriadok a čistotu v chráme Božom. vymieňajú rúcha, starajú sa o kvety na oltári, vykladajú čísla piesní, zapaľujú a zhasínajú sviece a svietidlá, zapínajú a vypínajú vykurovacie telesá, atď. Všetky závady hlásia kurátorovi alebo predsedníctvu zboru.

 

Čl. 9 - Služby Božie, prisluhovanie sviatostí, vnútromisijná činnosť

9.1. Služby Božie sa konajú:

a) V zborovom chráme v Liptovskom Ondreji každú nedeľu o 09:30 hod. Na štedrý večer a na Závierku občianskeho roku o 15:30 hod. Všetky večerné služby Božie sa konajú o 17:00 hod. Adventné a pôstne večerné služby Božie sa konajú v utorok o 17:00 hod.

b) Služby Božie v Jakubovanoch sa konajú každú nedeľu s výnimkou prvých sviatkov, pašiových nedelí, 1. adventnej a 1. pôstnej slávnosti konfirmácie, Pamiatky posvätenia chrámu Božieho, Kajúcej nedele a mimoriadnych slávností o 10:45 hod. v modlitebni. Služby Božie na Štedrý večer a na Závierku roku sú o 17:00 hod. V 2. slávnosť vianočnú a veľkonočnú a svätodušnú, v 2. adventnú a v 2. pôstnu nedeľu sa konajú služby Božie v Jakubovanoch, Adventné a pôstne večerné služby Božie sa konajú v piatok o 17:00 hod.

c) V Konskej sa konajú len nešporné služby Božie a to v prvú nedeľu v mesiaci a na 1. slávnosti o 14:00 hod.

 

O konaní čítaných služieb Božích aj o nekonaní hlavných služieb Božích rozhodne v prípadoch osobitného zreteľa zborové predsedníctvo. Takisto určí čítajúceho kázeň slova Božieho. O nekonaní večerných služieb Božích rozhodne zborový farár. V každom prípade sa musí takéto rozhodnutie riadne zdôvodniť.

 

9.2. Prisluhovanie sviatostí

a) Krst svätý sa prisluhuje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov na hlavných službách Božích. Na žiadosť rodičov uskutoční sa krst mimo nich.

b) Večera Pánova sa prisluhuje v zborovom chráme pred hlavnými službami Božími o 08:00 hod. vo 4. adventnú nedeľu, na 2. slávnosť vianočnú, v 6. pôstnu nedeľu, na Veľký Piatok, na Kajúcu nedeľu. V rámci služieb Božích sa Večera Pánova prisluhuje v 1. adventnú, 1. pôstnu nedeľu, na Zelený Štvrtok, počas Konfirmácie.

V Jakubovanoch sa prisluhuje Večera Pánova pres službami Božími o 10:00 hod. v 2. nedeľu adventnú, v 2. nedeľu pôstnu a týždeň pred alebo po Kajúcej nedeli. V tieto nedele sa Večera Pánova prisluhuje aj v rámci nešporu v Konskej.

 

Čl. 10 - Hospodárenie

10.1. Zborové hospodárstvo vedie sa pri zachovaní štátnych predpisov a ústredne vydaných cirkevných hospodársko-právnych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje zborový konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky výbor, ktorý pripravuje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení. Pre vedenie pokladne a účtovníctva platia všeobecne záväzné predpisy.

Zborový farár, zborový dozorca, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu pokladníka. Kurátor a pokladník, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu účtovníka.

10.2. Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny orgán, ktorý podáva správy a návrhy konventu a presbyterstvu.

10.3. V zbore sa pravidelne konajú ofery na vnútrozborové ciele. Pre farára zboru je určená ofera na 1. slávnosť vianočnú, 1. slávnosť veľkonočnú, 1. slávnosť svätodušnú, Nový rok a Konfirmáciu. Zborovému kantorovi patrí ofera na 2. slávnosť vianočnú, 2. slávnosť veľkonočnú, 2. slávnosť svätodušnú a na Závierku občianskeho roku. Kostolníkovi na Poďakovanie za úrody zeme. Ofera zo sobášov a Večere Pánovej sa delí medzi farára a kantora v pomere 2:1. Ofera z pohrebov patrí zboru.

 

Čl. 11 - Výbory

11.1. Zbor volí nasledovné výbory:

a) Hospodársky v počte 5 členov; za predsedu sa volí člen presbyterstva.

b) Vnútromisijný v počte 5 členov; za predsedu sa volí člen presbyterstva.

c) Revízny v počte 3 členovia; za predsedu sa volí člen presbyterstva.

 

Záver

Tento zborový štatút bol prijatý na zborovom konvente dňa 14. novembra 1993 v chráme Božom v Liptovskom Ondreji a nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom.

Tento zborový štatút bol novelizovaný na zborovom konvente dňa 10. januára 2002 a nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom.

 

   Ing. Daniel Jančuš                                                                        Mgr. Katarína Hudáková

     zborový dozorca                                                                             ev. v. a. nám. farárka

 

Tento Zborový štatút bol schválený Seniorálnym presbyterstvom na zasadnutí dňa 11.03.2002 v Dovalove uznesením č. 19/02.

 

  Ing. Vladimír Závodný                                                                  Mgr. Vladimír Ferenčík

    seniorálny dozorca                                                                                    senior