.

.

Veľké Nehemiášovo dobrodružstvo

Jedného dňa dostal Nehemiáš od Pána Boha špeciálnu úlohu – znovu vystavať hradby okolo mesta jeho predkov, Jeruzalema. Nehemiáš poslúchol Pána Boha a vydal sa na ďalekú cestu. Musel prekonať množstvo prekážok, no keďže mu pomáhal sám Hospodin, jeho práca sa vydarila. Jeruzalem sa po mnohých rokoch mohol opäť popýšiť novými vysokými hradbami.

Tento príbeh odvážneho a bohabojného Nehemiáša nás sprevádzal počas celého tohtoročného detského letného tábora. Hneď v prvý deň sme sa spoločne vybrali preskúmať hradby Likavského hradu, aby sme si vedeli predstaviť aká veľká úloha čakala na Nehemiáša. A keďže sme boli v Ružomberku, navštívili sme ajLiptovské múzeum, kde si odvážlivci mohli vyskúšať boj s mečmi a tí kreatívnejší zas vyrobiť kvietky a dobovú masku z papiera.

Zvyšné štyri dni sme strávili v zborovom dome a vo farskej záhrade, kde nás čakal bohatý program. Každé ráno sme začínali poriadnou rozcvičkou, aby sme boli silní ako Nehemiáš a po nej nasledovalo krátke biblické zamyslenie a piesne v kostole. Potom sme sa premiestnili do zborovej miestnosti, kde sme počúvali každý deň časť Nehemiášovho príbehu. Po téme sme sa spoločne modlili, aby nám Pán Boh dal silu a múdrosť, aby sme vedeli prekonávať prekážky, ktoré nás stretnú, keď budeme plniť úlohy, ktoré nám dá Pán Boh. Každé dieťa si potom vyplnilo svoj zošitok s rôznymi biblickými úlohami a nasledovala veľká hra. Poobede sa striedali rôzne kreatívne a športové aktivity tak, aby si každé dieťa našlo to svoje.

Pán Boh nám požehnal skvelý čas, kedy deti mohli nielen spoznávať Božiu lásku, ktorá sprevádzala Nehemiáša počas jeho neľahkej úlohy, ale aj Božiu lásku k nim samotným. Mohli ju tiež prejaviť aj jeden druhému počas piatich dní tábora. Naša vďaka za požehnanie, ochranu a pomoc patrí predovšetkým Pánu Bohu.

A to, ako dobre nám bolo si môžete pozrieť na fotografiách :).